Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
3 500 000 SEK / Utgångspris
Adress
Måleviken, Kroksta, Örnsköldsvik
Typ
Jordbruk
KVM
0 kvm
Areal
13.5 ha
Rum
0 rum

Exploaterningsmark och skog i Kroksta

I en solig västersluttning med lång strand i Lomsjön ligger detta område som är mycket lämpligt för uppförande av ett flertal friliggande villor. Området erbjuder en mycket tilltalande miljö, med de bästa förutsättningar att skapa ett verkligt attraktivt villaboende. Här finns en lång strandlinje i Lomsjön, med goda möjligheter att anlägga bryggor. I närområdet finns Skärpeskolan och Ängetskolan, bägge har även förskola.
Busshållplats finns vid Målevägen.

Området Målesviken ingår i kommunens översiktsplan från 2012 och i kommande översiktsplan som område för bostadsbebyggelse.
Arealen är ca 7 ha enligt mätning på karta, så det finns gott om plats för flera tomter om tillstånd beviljas.

Området får tillgång till väganslutning till Målevägen på servitut över kommunens fastighet Kroksta 25:1. Vid tidigare kontakter med kommunen har MIVA och Öviks Energi ställt sig positiva till exploatering av området. Exploatering förutsätter att detaljplan upprättas.

Fastigheten är lämpad för entreprenörer som söker mark för bostadsprojekt, med inriktning mot köpare som vill satsa på livskvalitet nära stan men ändå i lantlig idyll.

Skogsmark om ca 7,6 ha enligt skogsbruksplan upprättad av Norra Skogsägarna 2009. Området ligger nära Ängetskolan.

Beskrivning

Skogsmark

Areal: 7,6 ha. Virkesförråd, tot: ca 1 000 m3sk.

Ett område om ca 2,6 ha ska planteras 2016 av Norra Skogägarna, vilket bekostas av säljarna.
Skogen beskrivs i bilaga.

Uppgifter om skogen har hämtats ur skogsbruksplan upprättad 2009 av Norra Skogsägarna.
Planen har justerats för beräknad tillväxt till 2015 med programmet pc-Skog.

Skogsuppgifter med karta tilhandahålls för att underlätta köpares besiktning av fastigheten och innefattar inga utfästelser eller garantier.

Åkermark

Areal 4 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.
Nyttjas som hästhage.

Mycket lämplig för bostadsbebyggelse.

Betesmark

Areal 1 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet än normalt i omr.
Strandzon mot Lomsjön, bevuxen med lövskog/sly.

Dokument (pdf)

Skogsuppgifter Översiktsplan 2012, utdrag

Länkar

Film

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Kroksta 6:13 & del av 4:9, Örnsköldsvik kommun, Skattesats 35.48%.

Församling

Själevad.

Typ

Jordbruk

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal.
Totalt: 13.5 ha.
Skog: 8 ha.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt.

Taxeringsvärde

Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning Mm(2 st)
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Kraftledning Mm
Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Seland 2 299/375.
Planbestämmelser: Stadsplan (1984-12-20)

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy